Enter your keyword

1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A SIÓDIGIT Kft (8600 Siófok, Sió u.6.), a továbbiakban: “SIÓDIGIT” az alábbi feltételekkel értékesít termékeket, illetve engedélyez szoftverhasználatot szerződéses partnerei (a továbbiakban: Megrendelő) számára. Ellenkező tartalmú írásbeli kikötés hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek a Megrendelő és a SIÓDIGIT között létrejött minden szerződés elválaszthatatlan részét képezi, függetlenül a szerződés típusától.

1.1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
A jelen feltételekben az alábbi fogalmak az alábbi értelemben használandók:

1.1.1. A. SZOFTVER
“Szoftvernek” minősül mindazon szoftver termék, amelyet a SIÓDIGIT ad át – beleértve az adatbázist, az alkalmazói szoftver csomagot – továbbá mindezek részei és módosításai, ide nem értve a Forgalmazott Szoftvert (B. pont).

1.1.2. B. FORGALMAZOTT SZOFTVER
“Forgalmazott Szoftver” a SIÓDIGIT – érdekeltségnek nem minősülő harmadik személy szoftver terméke (ideértve az adatbázist is), függetlenül attól, hogy azt a SIÓDIGIT vagy harmadik személy szállítja a Megrendelőnek, és amelynek Megrendelő általi használatára a Forgalmazott Szoftver tulajdonosának szoftver licenc feltételei alkalmazandóak.

1.1.3. C. DOKUMENTÁCIÓ
“Dokumentációnak” minősülnek a felhasználói útmutatók, kézikönyvek, használati utasítások és egyéb dokumentumok, melyeket a SIÓDIGIT a Szoftverrel illetve SIÓDIGIT szolgáltatással együtt bocsát rendelkezésre. Nem tartozik a Dokumentációhoz a Szoftver Termék Leírás (lásd: 1/E.), a Szolgáltatás Leírás (lásd: 1/F.) és a Forgalmazott Szoftver dokumentációja.

1.1.4. D. TERMÉK
Terméknek minősül a minden a SIÓDIGIT Kft. által szállított szoftver, hardver, vagy szolgáltatás.

1.1.5. E. SZOFTVER TERMÉK LEÍRÁS
A Szoftver Termék Leírás olyan dokumentáció, amely az adott SIÓDIGIT Szoftver terméket és annak környezetét definiálja, továbbá tartalmazza az adott Szoftverre vonatkozó jótállás meghatározását és az adott SIÓDIGIT Szoftverre vonatkozó használati jog lehetséges változatait.

1.1.6. F. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁS
A Szolgáltatás Leírás olyan dokumentum, amely a SIÓDIGIT és a Megrendelő adott SIÓDIGIT szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazza.

1.2. ÁRJEGYZÉK, AJÁNLAT, MEGRENDELÉS
A SIÓDIGIT által kiadott Árajánlatok, Árjegyzékek az azokon rögzített időponttól kezdődően érvényesek. Új Árjegyzék SIÓDIGIT általi kiadása a korábbi keletű Árjegyzéket érvényteleníti.
A SIÓDIGIT ajánlata a keltezésétől számított nyolc (8) napig érvényes, kivéve, ha az adott ajánlat ettől eltérő kikötést tartalmaz.
Amennyiben a megrendelés bármilyen, a SIÓDIGIT Árlistában vagy ajánlatban rögzítettektől eltérő, vagy azokban nem szereplő kikötést tartalmaz, a szerződés kizárólag a megrendelés SIÓDIGIT általi, írásbeli elfogadásával jön létre.

1.3. ÁRAK ÉS DÍJAK
Az árak illetve a díjak a SIÓDIGIT által írásban meghatározott vagy visszaigazolt összegűek és az áfa-t nem tartalmazzák. Az árak tartalmazzák a szállítási költségeket.
A SIÓDIGIT bármikor jogosult a szerződött árat/díjat módosítani a megrendelés és a teljesítés (beleértve a vételár teljes kiegyenlítését is) időpontja közötti

a) jogszabályváltozás vagy
b) a Magyar Nemzeti Bank által alkalmazott GBP/HUF, vagy EUR/HUF deviza középárfolyam kettő (2)%-ot meghaladó mértékű változása esetén.
Az ilyen ármódosítás értéke nem lehet nagyobb, mint a jogszabályváltozás miatt a SIÓDIGIT-et érintő pénzügyi hátrány, illetve a hivatkozott árfolyamokkal számított árdifferencia összege.

A SIÓDIGIT által végzett szolgáltatások esetében a legkisebb elszámolási időegység a munkaóra. Alapelv, hogy az első munkaóra kivételével minden megkezdett óra 10. percétől érvényes az újabb óra érvényesítése, kiszámlázása.
1.4. FIZETÉSI FELTÉTELEK
A vételár teljes bruttó összege a teljesítést követően fizetendő, a Megrendelő által a SIÓDIGIT által kiállított számlák keltétől számított nyolc naptári napon belül, a SIÓDIGIT bankszámlájára teljesített átutalással. A fizetés minden esetben a teljes számlaérték SIÓDIGIT bankszámláján történő jóváírásának napján tekintendő teljesítettnek. A számla határidőre történő kiegyenlítése esetén az árfolyamkockázatot SIÓDIGIT – nem kötelező módon – vállalhatja.
Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. A SIÓDIGIT fenntartja a késedelmes fizetéssel vagy a nemfizetéssel okozott kárainak teljes megtérítésére vonatkozó jogát.
A fizetési késedelem további következménye, hogy a Megrendelő 30 napot elérő fizetési késedelem esetén a SIÓDIGIT által adott esetleges árengedmény 50%-át elveszti, 60 napot elérő fizetési késedelem esetén pedig az engedmény nélküli listaár fizetésére köteles. Amennyiben az ár a fentieknek megfelelően módosul, a SIÓDIGIT jogosult az árkülönbözet leszámlázására.
Amennyiben a Termék a Megrendelő birtokába került, de a vételárat (díjat) a Megrendelő a SIÓDIGIT által meghatározott póthatáridőn belül sem fizeti meg, a SIÓDIGIT – egyéb igényeinek érvényesítése mellett – jogosult a szerződéstől elállni, a Terméket birtokba venni és azt a Megrendelő telephelyéről a Megrendelő költségére elszállíttatni. A Megrendelő vállalja, hogy nem akadályozza a SIÓDIGIT-et a fenti intézkedések megtételében.

1.5. SZÁLLÍTÁS
A SIÓDIGIT a Terméket a szerződésben kikötött teljesítési helyre szállítja.
A leszállítással a Termékkel kapcsolatos minden kárveszély a Megrendelőre száll át.
A SIÓDIGIT felelősségi körén kívüli okból – így a szükséges engedélyek késedelmes kiadása miatt is – a szállítási határidő a SIÓDIGIT által vállalt szállítási határidőtől eltérhet.
Amennyiben a szállítás a SIÓDIGIT-nek felróható okból szenved késedelmet és a SIÓDIGIT a felek között létrejött megállapodás szerinti póthatáridőn belül sem szállít, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Ilyen esetben a SIÓDIGIT köteles a Megrendelő által az elállással érintett Termékek vételáraként kifizetett összegeket visszafizetni. Egyéb igények érvényesítése kizárt.
Amennyiben a SIÓDIGIT a szállítást (ill. a teljesítést) a Megrendelő kérésére vagy a Megrendelő érdekkörébe tartozó ok miatt késlelteti, a felmerült többlet raktározási, szállítási és egyéb költségeket a Megrendelő viseli és a Megrendelő köteles a SIÓDIGIT esetleges kárainak megtérítésére.
A SIÓDIGIT a megrendelt Termék helyett – termékfejlesztési, gyártási, beszerzési vagy egyéb fontos okból – a megrendelttől eltérő, de azzal minőség és funkcionalitás tekintetében legalább egyenértékű Terméket is szállíthat. Ez a Megrendelőre nézve semmilyen hátrányt nem eredményezhet.

1.6. HELYSZÍN ELŐKÉSZÍTÉS, ÜZEMBEHELYEZÉS
A Termék vételára ellenkező kikötés hiányában nem tartalmazza az üzembehelyezés költségeit.
Amennyiben a SIÓDIGIT az egyedi szerződésben üzembehelyezést vállal, az alábbi előírások alkalmazandók:
A Megrendelő az üzembehelyezést megelőzően a SIÓDIGIT helyszín előkészítési iránymutatásai szerint készíti elő a helyszínt.
Az üzembehelyezés a SIÓDIGIT standard teszteljárásai sikeres lefuttatásával tekintendő befejezettnek és sikeresnek.
A SIÓDIGIT a Szolgáltatás Leírásban rögzítetteknek megfelelően teljesíti szolgáltatásait. A Megrendelő igénye szerinti konfigurálást, rendszerintegrálást a SIÓDIGIT külön megállapodás alapján elvégzi, de nem vállal felelősséget a Termékeknek nem a SIÓDIGIT által eladott vagy gyártott termékekkel való hibátlan együttműködéséért. Amennyiben a Megrendelő kifejezett kérésére ilyen termékek összekapcsolására sor kerül, a SIÓDIGIT az ebből eredő esetleges károkért nem felel.

1.7. JÓTÁLLÁS
A forgalmazott, de nem SIÓDIGIT gyártású termékekre az adott gyártó és a jogszabályok által előírt jótállási feltételek vonatkoznak.
A SIÓDIGIT a SIÓDIGIT Termékekre – az egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az alábbiak szerinti jótállást vállalja:

1.7.1. Szoftver jótállás
A SIÓDIGIT garantálja, hogy a Szoftver alapvetően megfelel a szerződéskötés időpontjában az adott Szoftverre alkalmazandó Szoftver Termék Leírásnak. A SIÓDIGIT a Szoftverre a szerződés (ajánlat, árlista) ellenkező kikötése hiányában kilencven (90) nap jótállási időt vállal, melynek kezdete a leszállítást követő 30. nap, illetve amennyiben az üzembehelyezés előbb történik, az üzembehelyezés napja.
A SIÓDIGIT jótállási kötelezettsége a hibás Szoftvernek a Szoftver Termék Leírástól való lényeges eltérését kijavítani. A SIÓDIGIT nem garantálja, hogy a Szoftver működése megszakítás vagy hibamentes lesz.
A SIÓDIGIT nem vállal jótállást a Forgalmazott Szoftverre és dokumentációjára. A Forgalmazott Szoftverekre a szoftver jogtulajdonosának jótállási feltételei vonatkoznak, legyenek azok akár idegen nyelven írottak.

1.7.2. A Megrendelő jótállással kapcsolatos kötelezettségei
A SIÓDIGIT jótállási kötelezettségei teljesítésének előfeltétele az alábbi rendelkezések Megrendelő általi betartása:
A Megrendelő a SIÓDIGIT által biztosított használati útmutatók és kézikönyvek utasításainak megfelelően használja a SIÓDIGIT Termékeket és betartja a SIÓDIGIT használatra vonatkozó ajánlásait, legyenek azok akár idegen nyelven írottak.
A Megrendelőnek biztosítania kell a megfelelő operációs környezetet, így az előírt légkondicionálást, páratartalmat, pormentességet és a megszakítás nélküli áramellátást hardver- és szoftverkörnyezetet.
A Megrendelő köteles a jótállás alá tartozó SIÓDIGIT Termék meghibásodását a SIÓDIGIT-nek haladéktalanul közölni annak mindenkori mail elérhetőségein, vagy HELP-DESK telefonszámán. A meghibásodás időpontjának a hibabejelentés időpontja tekintendő.
A Megrendelő minden lehetséges intézkedést köteles megtenni annak érdekében, hogy a hiba súlyosabbá válását megelőzze és/vagy a bekövetkezett kárt csökkentse, ill. a fenyegető kárveszélyt elhárítsa. Ezen kötelezettség javítási vagy egyébként speciális szakértelmet igénylő tevékenységek elvégzésére nem vonatkozik.
A SIÓDIGIT jogosult meghatározni azon Termékek és hibák körét, melyek javítását a SIÓDIGIT telephelyén végzi.

1.7.3. Jótállási korlátozások
A SIÓDIGIT fentiek szerinti, korlátozott jótállási kötelezettségei nem vonatkoznak azon esetekre, ha a SIÓDIGIT Termék meghibásodásának oka
– a Megrendelő általi nem megfelelő, szakszerűtlen, gondatlan használat, beleértve a Termékek előírt környezeti és egyéb feltételek biztosítása nélküli használatát (pl. a SIÓDIGIT által nem ajánlott szoftver- és hardver környezet, áramkimaradás, nem megfelelő légkondicionálás, a megengedettől eltérő páratartalom),
– a szállítás után, de az üzembehelyezés előtt bekövetkezett esemény,
– a Megrendelő vagy harmadik személy által a SIÓDIGIT előzetes írásbeli engedélye nélkül megkísérelt javítás, módosítás,
– a nem a SIÓDIGIT által szállított termék meghibásodása vagy ha azzal van összefüggésben,
A SIÓDIGIT – eltérő tartalmú kikötés hiányában – a jelen 1.7. pontban rögzített kötelezettségeket bármilyen szempontból meghaladó jótállási vagy szavatossági kötelezettségek nem terhelik.

A termék adatlapján megjelenített kép(ek) eltérhet(nek) a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepel(nek). Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Bármely termék pontos működési leírása az adott gyártó termékleírási oldalán található. A Megrendelő felelőssége ezek alapos tanulmányozása. A SIÓDIGIT Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a szállított termék, vagy bármely funkciója eltér a Megrendelő által elvártaktól.

1.8. SZOFTVER HASZNÁLATI ENGEDÉLY
A Megrendelő a Szoftvert kizárólag a SIÓDIGIT vagy a szoftver egyéb gyártójának érvényes végfelhasználói szoftver engedélye birtokában és annak feltételei szerint használhatja.
A SIÓDIGIT a Megrendelőnek nem kizárólagos, végfelhasználói szoftver használati jogot biztosít a vonatkozó végfelhasználói szoftver engedély és a Szoftverrel együtt szállított engedélyezési okmány előírásai szerint. A SIÓDIGIT a Szoftverrel kapcsolatban semmilyen további jogot, így különösen a tulajdonjogot nem ruházza át a Megrendelőre.
A szoftverhasználati engedély kizárólag az abban meghatározott Szoftver változat használatára jogosítja a Megrendelőt. A Megrendelő a további változatok (módosítások, korszerűsítések) használatának jogát az erre vonatkozó külön engedéllyel szerezheti meg.
A Szoftvert a Megrendelő kizárólag azon a rendszeren (berendezés konfiguráción, processzoron) használhatja, amelyre az engedélyt megvásárolta, és amelyet a Szoftver engedély feltüntet, vagy amelyikre a SIÓDIGIT a Szoftvert első alkalommal installálta. Az ettől eltérő használat csak időlegesen, az engedélyezett rendszer szoftverhasználatot kizáró meghibásodása esetén lehetséges.
A Megrendelő más rendszeren/processzoron történő használat céljából a Szoftverről másolatot készíteni csak az erre vonatkozó külön szoftverhasználati engedély birtokában jogosult.
A Megrendelő a Szoftvert csak a fentieknek megfelelő használat céljából módosíthatja vagy vonhatja össze.
A szoftver használatot ellenőrző funkciókat, így a Szoftver használatát lehetővé tevő kódot a Megrendelő köteles előírásszerűen installálni és azokat nem módosíthatja vagy iktathatja ki. A Megrendelő köteles minden általa használt Szoftver példányon a SIÓDIGIT jogi – így szerzői jogi – nyilatkozatait meghagyni.
A Megrendelő csak a jelen feltételek előírásainak megfelelő módon jogosult a Szoftver másolására vagy módosítására. A Megrendelő nem jogosult a Szoftvert lefordítani vagy azt származékos szoftver termék előállításához felhasználni.
A Megrendelő köteles nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a vonatkozó engedély és azon rendszer/processzor adatait, amelyen a Szoftvert használják. A SIÓDIGIT és meghatalmazottai a nyilvántartást megtekinthetik.
A Megrendelő a Szoftvert és a szoftver dokumentációt a használati engedélynek megfelelő módon és csak alkalmazottai részére teheti hozzáférhetővé.
A Megrendelő köteles késedelem nélkül írásban nyilatkozni a SIÓDIGIT minden olyan kérdésére, amely az engedélyezettől eltérő esetleges szoftverhasználatra vonatkozik.

1.8.1. A SIÓDIGIT szellemi alkotásokhoz fűződő jogai
A Szoftver a SIÓDIGIT vagy egyéb gyártó-jogtulajdonos védett és értékes technológiáját tartalmazza. A Megrendelő a szoftvert harmadik személy számára semmilyen formában nem adhatja át és nem teheti hozzáférhetővé.
A Megrendelő elismeri, hogy a Szoftver és az ahhoz fűződő jogok – így a szellemi alkotásokhoz, a szabadalmakhoz és a titokvédelemhez fűződő jogok – tulajdonosa illetve jogosultja a SIÓDIGIT vagy egyéb gyártó-jogtulajdonos. A Szoftverre vonatkozó ezen jogokat a SIÓDIGIT a Megrendelőre nem ruházza át.
A Megrendelő nem jogosult a Szoftvert megbontani, szétszedni, elemeiből felépíteni, elemezni vagy más hasonló módon vizsgálat alá vetni, kivéve azokat a lehetőségeket, amelyeket a mindenkor hatályos Szerzői Jogi törvény a Megrendelő számára biztosít.
A Megrendelő köteles tartózkodni minden, a SIÓDIGIT-nek a Szoftverhez fűződő jogát sértő cselekménytől, és nem teszi lehetővé, hogy érvényes szoftverhasználati engedély nélkül bármely harmadik személy másolja, használja a Szoftvert, vagy ahhoz hozzáférjen. Abban az esetben, ha jogosulatlan harmadik személy lemásolja, vagy használja a Szoftvert, illetve ahhoz hozzáfér, a Megrendelő a SIÓDIGIT kárait köteles megtéríteni.
A Megrendelő minden elvárható belső – szabályozási és ügyviteli – intézkedést megtesz a Szoftverhez fűződő SIÓDIGIT jogok megóvása érdekében. Ebben a SIÓDIGIT igény esetén közreműködik.

1.8.2. Szankciók
Abban az esetben, ha a Megrendelő szándékosan lehetővé teszi jogosulatlan harmadik személy számára a Szoftver másolását, használatát, vagy ha szándékosan teszi jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé a Szoftvert, a Megrendelő köteles a SIÓDIGIT-nek kötbért fizetni. Amelynek értéke 100.000 eurónak megfelelő forintösszeg (a fizetés napján érvényes MNB EUR/Ft deviza középárfolyammal számítva) továbbá a jogellenesen előállított vagy használt szoftverpéldányok után az adott Szoftver SIÓDIGIT Árjegyzék szerinti árának kétszerese.
A SIÓDIGIT jogosult a Megrendelő részére adott szoftver engedélyt egyoldalúan visszavonni, ha a Megrendelő a szerződésben vagy az engedélyben foglalt előírásokat gondatlanul vagy szándékosan megszegi és szerződésszegését vagy annak következményeit a SIÓDIGIT írásbeli figyelmeztetése ellenére, a figyelmeztetés kézhezvételétől számított 10 napon belül nem szünteti meg. Az engedély visszavonása esetén a Megrendelő késedelem nélkül köteles az engedélyezési iratokat és a használati kódot a SIÓDIGIT-nek visszaszolgáltatni, a SIÓDIGIT Szoftver valamennyi példányát (ideértve a másolatokat, változatokat, módosításokat, más szoftverbe beépített részeket is) megsemmisíteni és írásbeli nyilatkozatot adni a SIÓDIGIT részére arról, hogy minden Szoftver példány megsemmisítése megtörtént.
A jelen pontban rögzített szankciók nem kizárólagosak és a SIÓDIGIT kifejezetten fenntartja minden jogát.

1.8.3. Forgalmazott Szoftver
A Forgalmazott Szoftverekre vonatkozóan a jelen feltételrendszerben meghatározott előírásokat az ilyen szoftver tulajdonosa közvetlenül is érvényesítheti. A közvetlenül a Megrendelő számára licencbe adott Forgalmazott Szoftverekre a vonatkozó szoftver használati engedély feltételei alkalmazandóak.

1.9. VÉDELEM HARMADIK SZEMÉLYEK IGÉNYEIVEL SZEMBEN
A SIÓDIGIT kizár minden, a szellemi alkotásokkal kapcsolatos felelősséget, továbbá minden felelősséget elmaradt haszonért, közvetett vagy következményi károkért.

1.10. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE SORÁN FELHASZNÁLT ANYAGOK, ESZKÖZÖK
Mindazok az anyagok és eszközök, amelyeket a SIÓDIGIT az üzembehelyezés, jótállás vagy bármely egyéb, a SIÓDIGIT által biztosított szolgáltatás teljesítése során használ – így különösen a szoftver, dokumentációk, berendezések – a SIÓDIGIT kizárólagos használatára szolgálnak, és a SIÓDIGIT kizárólagos tulajdonát vagy felhasználási jogát képezik. Ez alól kivételt képeznek azok az eszközök, amelyek már a szerződéskötéskor is a Megrendelő birtokában voltak. A Megrendelő köteles ezen anyagok és eszközök saját telephelyén, megfelelő zárt helyen történő tárolását saját költségére és kockázatára biztosítani.

1.11. EXPORT – IMPORT RENDELKEZÉSEK
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy egyes Termékek és a vonatkozó műszaki adatok korlátozások alá esnek és azok csak az exportáló ország export engedélye vagy az érvényes export szabályozás szerinti felhatalmazások birtokában és a hatályos magyar engedélyezési előírások szerinti engedélyek beszerzése után importálhatók. A Megrendelő vállalja, hogy a SIÓDIGIT-től beszerzett ellenőrzött Termékek és műszaki adatok megvásárlására, használatára, tovább-eladására, értékesítésére, exportjára, re exportjára vonatkozó előírásokat betartja.
A SIÓDIGIT a szükséges export/import engedélyek beszerzése érdekében eljár, a Megrendelő pedig az engedélyek beszerzéséhez szükséges információkat, adatokat, dokumentumokat a SIÓDIGIT részére átadja. A SIÓDIGIT t az engedélyek kiadásának megtagadásáért vagy késedelmes kiadásért felelősség nem terheli. A szükséges export, import engedélyek megtagadása vagy a szerződés létrejöttétől számított tizenkét hónapot elérő késedelme feljogosítja a feleket arra, hogy a szerződéstől minden anyagi igény kizárásával elálljanak.
1.12 FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS
A SIÓDIGIT a számára felróható okból bekövetkező károkat – a mindenkor hatályban levő és eltérést nem engedő jogszabályi korlátozások keretei között – legfeljebb egy (1) millió forint, vagy ha az kevesebb, a szerződés értékének – folyamatos szolgáltatás esetén egy havi díjnak- megfelelő értékű közvetlen kár értékéig téríti meg a Megrendelőnek. Ez nem jelentheti egyetlen konkrét esetben sem a károkozás jogalapjának, sem a kártérítési igény összegének előre történő, automatikus elismerését. A SIÓDIGIT nem felel a Megrendelőnél vagy harmadik személynél adatelveszésből, adatsérülésből eredő kárért, továbbá bármilyen közvetett, következményi kárért és elmaradt haszonért, még abban az esetben sem, ha ilyen károk lehetőségéről tájékoztatták. A Megrendelő a SIÓDIGIT elleni kárigényét a termék szállításától számított 12 hónapon belül érvényesítheti.
A Megrendelő kötelessége minden, a birtokában lévő adatok elvesztésének megakadályozásához szükséges intézkedés megtétele.
A jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített felelősségkorlátozó kikötéseket a Megrendelő a SIÓDIGIT által érvényesített ellenszolgáltatások értékére és az információs technológiai ágazatban alkalmazott szokásos feltételekre tekintettel elfogadja.

1.13. ELÁLLÁS, FELMONDÁS
Ellenkező tartalmú kikötés hiányában a Megrendelő csak a SIÓDIGIT súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal megszüntetni.
Abban az esetben, ha a SIÓDIGIT a Megrendelő szerződésszegése miatt szünteti meg a szerződést elállással vagy felmondással vagy, ha a Megrendelő jogosulatlanul tesz felmondó vagy elállást tartalmazó nyilatkozatot, a Megrendelő köteles a szerződésben kikötött ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő mértékű kötbért a SIÓDIGIT-nek megfizetni.

1.14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései csak a felek által cégszerűen aláírt okmánnyal módosíthatók.
A SIÓDIGIT Termékek nem nukleáris- vagy egyéb erőművi, vagy légi irányításra szolgáló, vagy egészségügyi, életmentő berendezések közvetlen irányítására vagy felügyeletére készülnek.
A SIÓDIGIT további kikötések elfogadásához kötheti a Termékek szállítását nukleáris, légi és vasúti közlekedés irányítási és ellenőrzési alkalmazások esetén.
A létrejött szerződések illetve a felek jogai és kötelezettségei kizárólag a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatók át harmadik személyre. A SIÓDIGIT fizetési követeléseit a Megrendelő hozzájárulása nélkül is jogosult harmadik személyre engedményezni.
A SIÓDIGIT nem felel kötelezettségei teljesítésének késedelméért vagy meghiúsulásáért, ha a késedelem vagy a meghiúsulás oka a SIÓDIGIT-en kívüli okra vezethető vissza.
A SIÓDIGIT jogosult azoknak a szolgáltatásoknak (üzembehelyezés, jótállás, stb.) a teljesítését megtagadni, amelyek helyszíne a Megrendelő telephelye, amennyiben a SIÓDIGIT okkal feltételezi, hogy az adott körülmények és feltételek a SIÓDIGIT alkalmazottainak egészségét vagy biztonságát veszélyeztetik, valamint bármilyen formában kockáztatják az üzembehelyezés sikerességét.
A jelen Általános Szerződési Feltételekben és az egyes szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni. Jogvita esetére a felek – hatáskörtől függően – kikötik a Fővárosi Bíróság, illetve a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.